کمترین: 
8002
بیشترین: 
8765
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8002
زمان: 
6/14 21:20
قیمت منات آذربایجان امروز 14 شهریور 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 14 شهریور 1397 , 8002 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/14 10:20","price":8016},{"date":"1397/06/14 10:50","price":8015},{"date":"1397/06/14 11:00","price":8012},{"date":"1397/06/14 11:10","price":8019},{"date":"1397/06/14 11:20","price":8271},{"date":"1397/06/14 11:30","price":8322},{"date":"1397/06/14 11:50","price":8312},{"date":"1397/06/14 12:00","price":8373},{"date":"1397/06/14 12:10","price":8457},{"date":"1397/06/14 12:20","price":8512},{"date":"1397/06/14 12:30","price":8459},{"date":"1397/06/14 12:50","price":8723},{"date":"1397/06/14 13:00","price":8765},{"date":"1397/06/14 13:10","price":8681},{"date":"1397/06/14 13:20","price":8684},{"date":"1397/06/14 13:30","price":8702},{"date":"1397/06/14 13:50","price":8633},{"date":"1397/06/14 14:00","price":8533},{"date":"1397/06/14 14:10","price":8532},{"date":"1397/06/14 14:20","price":8523},{"date":"1397/06/14 14:30","price":8570},{"date":"1397/06/14 14:50","price":8576},{"date":"1397/06/14 15:10","price":8404},{"date":"1397/06/14 15:20","price":8342},{"date":"1397/06/14 15:30","price":8439},{"date":"1397/06/14 15:50","price":8329},{"date":"1397/06/14 16:00","price":8319},{"date":"1397/06/14 16:10","price":8298},{"date":"1397/06/14 16:20","price":8300},{"date":"1397/06/14 16:30","price":8244},{"date":"1397/06/14 16:50","price":8148},{"date":"1397/06/14 17:00","price":8149},{"date":"1397/06/14 17:10","price":8233},{"date":"1397/06/14 17:20","price":8314},{"date":"1397/06/14 17:30","price":8332},{"date":"1397/06/14 17:50","price":8363},{"date":"1397/06/14 18:00","price":8264},{"date":"1397/06/14 18:10","price":8277},{"date":"1397/06/14 18:20","price":8138},{"date":"1397/06/14 18:30","price":8090},{"date":"1397/06/14 18:50","price":8025},{"date":"1397/06/14 19:00","price":8049},{"date":"1397/06/14 19:10","price":8073},{"date":"1397/06/14 19:20","price":8136},{"date":"1397/06/14 19:30","price":8114},{"date":"1397/06/14 19:50","price":8094},{"date":"1397/06/14 20:00","price":8081},{"date":"1397/06/14 20:10","price":8071},{"date":"1397/06/14 20:20","price":8073},{"date":"1397/06/14 20:30","price":8093},{"date":"1397/06/14 20:50","price":8080},{"date":"1397/06/14 21:00","price":8036},{"date":"1397/06/14 21:10","price":8063},{"date":"1397/06/14 21:20","price":8002}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398