کمترین: 
200
بیشترین: 
218
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
200
زمان: 
6/14 21:20
قیمت روبل روسیه امروز 14 شهریور 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 14 شهریور 1397 , 200 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/14 10:20","price":201},{"date":"1397/06/14 11:20","price":207},{"date":"1397/06/14 11:30","price":208},{"date":"1397/06/14 11:50","price":207},{"date":"1397/06/14 12:00","price":208},{"date":"1397/06/14 12:10","price":211},{"date":"1397/06/14 12:20","price":212},{"date":"1397/06/14 12:30","price":211},{"date":"1397/06/14 12:50","price":217},{"date":"1397/06/14 13:00","price":218},{"date":"1397/06/14 13:10","price":216},{"date":"1397/06/14 13:30","price":217},{"date":"1397/06/14 13:50","price":215},{"date":"1397/06/14 14:00","price":213},{"date":"1397/06/14 14:30","price":214},{"date":"1397/06/14 15:10","price":210},{"date":"1397/06/14 15:20","price":208},{"date":"1397/06/14 15:30","price":211},{"date":"1397/06/14 15:50","price":208},{"date":"1397/06/14 16:10","price":207},{"date":"1397/06/14 16:30","price":206},{"date":"1397/06/14 16:50","price":203},{"date":"1397/06/14 17:10","price":205},{"date":"1397/06/14 17:20","price":208},{"date":"1397/06/14 17:50","price":209},{"date":"1397/06/14 18:00","price":206},{"date":"1397/06/14 18:10","price":207},{"date":"1397/06/14 18:20","price":203},{"date":"1397/06/14 18:30","price":202},{"date":"1397/06/14 18:50","price":200},{"date":"1397/06/14 19:00","price":201},{"date":"1397/06/14 19:20","price":203},{"date":"1397/06/14 19:30","price":202},{"date":"1397/06/14 20:10","price":201},{"date":"1397/06/14 21:00","price":200},{"date":"1397/06/14 21:10","price":201},{"date":"1397/06/14 21:20","price":200}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398