کمترین: 
3307
بیشترین: 
3606
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3308
زمان: 
6/14 21:20
قیمت رینگیت مالزی امروز 14 شهریور 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 14 شهریور 1397 , 3308 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/14 10:20","price":3310},{"date":"1397/06/14 10:50","price":3309},{"date":"1397/06/14 11:00","price":3308},{"date":"1397/06/14 11:10","price":3311},{"date":"1397/06/14 11:20","price":3415},{"date":"1397/06/14 11:30","price":3429},{"date":"1397/06/14 11:50","price":3432},{"date":"1397/06/14 12:00","price":3453},{"date":"1397/06/14 12:10","price":3488},{"date":"1397/06/14 12:20","price":3509},{"date":"1397/06/14 12:30","price":3477},{"date":"1397/06/14 12:50","price":3596},{"date":"1397/06/14 13:00","price":3606},{"date":"1397/06/14 13:10","price":3576},{"date":"1397/06/14 13:20","price":3580},{"date":"1397/06/14 13:30","price":3595},{"date":"1397/06/14 13:50","price":3556},{"date":"1397/06/14 14:00","price":3526},{"date":"1397/06/14 14:10","price":3517},{"date":"1397/06/14 14:20","price":3514},{"date":"1397/06/14 14:30","price":3542},{"date":"1397/06/14 14:50","price":3532},{"date":"1397/06/14 15:10","price":3462},{"date":"1397/06/14 15:20","price":3438},{"date":"1397/06/14 15:30","price":3478},{"date":"1397/06/14 15:50","price":3431},{"date":"1397/06/14 16:00","price":3433},{"date":"1397/06/14 16:10","price":3407},{"date":"1397/06/14 16:20","price":3419},{"date":"1397/06/14 16:30","price":3396},{"date":"1397/06/14 16:50","price":3358},{"date":"1397/06/14 17:10","price":3393},{"date":"1397/06/14 17:20","price":3426},{"date":"1397/06/14 17:30","price":3434},{"date":"1397/06/14 17:50","price":3446},{"date":"1397/06/14 18:00","price":3406},{"date":"1397/06/14 18:10","price":3411},{"date":"1397/06/14 18:20","price":3353},{"date":"1397/06/14 18:30","price":3333},{"date":"1397/06/14 18:50","price":3307},{"date":"1397/06/14 19:00","price":3317},{"date":"1397/06/14 19:10","price":3327},{"date":"1397/06/14 19:20","price":3353},{"date":"1397/06/14 19:30","price":3343},{"date":"1397/06/14 19:50","price":3335},{"date":"1397/06/14 20:00","price":3330},{"date":"1397/06/14 20:10","price":3326},{"date":"1397/06/14 20:20","price":3327},{"date":"1397/06/14 20:30","price":3335},{"date":"1397/06/14 20:50","price":3329},{"date":"1397/06/14 21:00","price":3311},{"date":"1397/06/14 21:10","price":3316},{"date":"1397/06/14 21:20","price":3308}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398