کمترین: 
1745
بیشترین: 
1907
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1749
زمان: 
6/14 21:20
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 14 شهریور 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 14 شهریور 1397 , 1749 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/14 10:20","price":1746},{"date":"1397/06/14 11:00","price":1745},{"date":"1397/06/14 11:10","price":1747},{"date":"1397/06/14 11:20","price":1801},{"date":"1397/06/14 11:30","price":1813},{"date":"1397/06/14 11:50","price":1810},{"date":"1397/06/14 12:00","price":1824},{"date":"1397/06/14 12:10","price":1842},{"date":"1397/06/14 12:20","price":1854},{"date":"1397/06/14 12:30","price":1842},{"date":"1397/06/14 12:50","price":1900},{"date":"1397/06/14 13:00","price":1907},{"date":"1397/06/14 13:10","price":1891},{"date":"1397/06/14 13:20","price":1892},{"date":"1397/06/14 13:30","price":1899},{"date":"1397/06/14 13:50","price":1880},{"date":"1397/06/14 14:00","price":1863},{"date":"1397/06/14 14:10","price":1858},{"date":"1397/06/14 14:20","price":1856},{"date":"1397/06/14 14:30","price":1870},{"date":"1397/06/14 14:50","price":1868},{"date":"1397/06/14 15:10","price":1830},{"date":"1397/06/14 15:20","price":1817},{"date":"1397/06/14 15:30","price":1838},{"date":"1397/06/14 15:50","price":1814},{"date":"1397/06/14 16:10","price":1801},{"date":"1397/06/14 16:20","price":1808},{"date":"1397/06/14 16:30","price":1796},{"date":"1397/06/14 16:50","price":1775},{"date":"1397/06/14 17:10","price":1793},{"date":"1397/06/14 17:20","price":1811},{"date":"1397/06/14 17:30","price":1815},{"date":"1397/06/14 17:50","price":1822},{"date":"1397/06/14 18:00","price":1800},{"date":"1397/06/14 18:10","price":1803},{"date":"1397/06/14 18:20","price":1773},{"date":"1397/06/14 18:30","price":1762},{"date":"1397/06/14 18:50","price":1748},{"date":"1397/06/14 19:00","price":1751},{"date":"1397/06/14 19:10","price":1759},{"date":"1397/06/14 19:20","price":1770},{"date":"1397/06/14 19:30","price":1767},{"date":"1397/06/14 19:50","price":1763},{"date":"1397/06/14 20:00","price":1760},{"date":"1397/06/14 20:10","price":1758},{"date":"1397/06/14 20:30","price":1763},{"date":"1397/06/14 20:50","price":1760},{"date":"1397/06/14 21:00","price":1750},{"date":"1397/06/14 21:10","price":1753},{"date":"1397/06/14 21:20","price":1749}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398