کمترین: 
1631
بیشترین: 
1777
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1633
زمان: 
6/14 21:20
قیمت کرون نروژ امروز 14 شهریور 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 14 شهریور 1397 , 1633 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/14 10:20","price":1635},{"date":"1397/06/14 10:30","price":1633},{"date":"1397/06/14 10:50","price":1632},{"date":"1397/06/14 11:00","price":1631},{"date":"1397/06/14 11:20","price":1683},{"date":"1397/06/14 11:30","price":1690},{"date":"1397/06/14 12:00","price":1702},{"date":"1397/06/14 12:10","price":1716},{"date":"1397/06/14 12:20","price":1727},{"date":"1397/06/14 12:30","price":1714},{"date":"1397/06/14 12:50","price":1770},{"date":"1397/06/14 13:00","price":1777},{"date":"1397/06/14 13:10","price":1763},{"date":"1397/06/14 13:20","price":1764},{"date":"1397/06/14 13:30","price":1769},{"date":"1397/06/14 13:50","price":1755},{"date":"1397/06/14 14:00","price":1740},{"date":"1397/06/14 14:10","price":1737},{"date":"1397/06/14 14:20","price":1734},{"date":"1397/06/14 14:30","price":1747},{"date":"1397/06/14 14:50","price":1745},{"date":"1397/06/14 15:10","price":1710},{"date":"1397/06/14 15:20","price":1697},{"date":"1397/06/14 15:30","price":1717},{"date":"1397/06/14 15:50","price":1696},{"date":"1397/06/14 16:00","price":1694},{"date":"1397/06/14 16:10","price":1683},{"date":"1397/06/14 16:20","price":1690},{"date":"1397/06/14 16:30","price":1677},{"date":"1397/06/14 16:50","price":1655},{"date":"1397/06/14 17:10","price":1674},{"date":"1397/06/14 17:20","price":1689},{"date":"1397/06/14 17:30","price":1694},{"date":"1397/06/14 17:50","price":1703},{"date":"1397/06/14 18:00","price":1683},{"date":"1397/06/14 18:10","price":1685},{"date":"1397/06/14 18:20","price":1656},{"date":"1397/06/14 18:30","price":1647},{"date":"1397/06/14 18:50","price":1633},{"date":"1397/06/14 19:00","price":1635},{"date":"1397/06/14 19:10","price":1639},{"date":"1397/06/14 19:20","price":1654},{"date":"1397/06/14 19:30","price":1649},{"date":"1397/06/14 19:50","price":1647},{"date":"1397/06/14 20:00","price":1644},{"date":"1397/06/14 20:10","price":1642},{"date":"1397/06/14 20:20","price":1641},{"date":"1397/06/14 20:30","price":1645},{"date":"1397/06/14 20:50","price":1644},{"date":"1397/06/14 21:00","price":1635},{"date":"1397/06/14 21:10","price":1637},{"date":"1397/06/14 21:20","price":1633}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398