کمترین: 
2129
بیشترین: 
2322
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2140
زمان: 
6/14 21:20
قیمت کرون دانمارک امروز 14 شهریور 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 14 شهریور 1397 , 2140 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/14 10:20","price":2133},{"date":"1397/06/14 10:30","price":2131},{"date":"1397/06/14 10:50","price":2129},{"date":"1397/06/14 11:20","price":2196},{"date":"1397/06/14 11:30","price":2210},{"date":"1397/06/14 11:50","price":2206},{"date":"1397/06/14 12:00","price":2220},{"date":"1397/06/14 12:10","price":2241},{"date":"1397/06/14 12:20","price":2256},{"date":"1397/06/14 12:30","price":2242},{"date":"1397/06/14 12:50","price":2313},{"date":"1397/06/14 13:00","price":2322},{"date":"1397/06/14 13:10","price":2302},{"date":"1397/06/14 13:20","price":2304},{"date":"1397/06/14 13:30","price":2314},{"date":"1397/06/14 13:50","price":2291},{"date":"1397/06/14 14:00","price":2271},{"date":"1397/06/14 14:10","price":2267},{"date":"1397/06/14 14:20","price":2264},{"date":"1397/06/14 14:30","price":2282},{"date":"1397/06/14 14:50","price":2277},{"date":"1397/06/14 15:10","price":2231},{"date":"1397/06/14 15:20","price":2210},{"date":"1397/06/14 15:30","price":2242},{"date":"1397/06/14 15:50","price":2214},{"date":"1397/06/14 16:10","price":2197},{"date":"1397/06/14 16:20","price":2205},{"date":"1397/06/14 16:30","price":2190},{"date":"1397/06/14 16:50","price":2163},{"date":"1397/06/14 17:00","price":2164},{"date":"1397/06/14 17:10","price":2188},{"date":"1397/06/14 17:20","price":2209},{"date":"1397/06/14 17:30","price":2214},{"date":"1397/06/14 17:50","price":2226},{"date":"1397/06/14 18:00","price":2203},{"date":"1397/06/14 18:10","price":2206},{"date":"1397/06/14 18:20","price":2169},{"date":"1397/06/14 18:30","price":2158},{"date":"1397/06/14 18:50","price":2139},{"date":"1397/06/14 19:00","price":2143},{"date":"1397/06/14 19:10","price":2151},{"date":"1397/06/14 19:20","price":2165},{"date":"1397/06/14 19:30","price":2161},{"date":"1397/06/14 19:50","price":2157},{"date":"1397/06/14 20:00","price":2155},{"date":"1397/06/14 20:10","price":2152},{"date":"1397/06/14 20:20","price":2150},{"date":"1397/06/14 20:30","price":2156},{"date":"1397/06/14 20:50","price":2155},{"date":"1397/06/14 21:00","price":2143},{"date":"1397/06/14 21:10","price":2146},{"date":"1397/06/14 21:20","price":2140}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398