کمترین: 
3757
بیشترین: 
4102
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3770
زمان: 
6/14 21:20
قیمت ریال قطر امروز 14 شهریور 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 14 شهریور 1397 , 3770 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/14 10:20","price":3764},{"date":"1397/06/14 10:50","price":3763},{"date":"1397/06/14 11:00","price":3762},{"date":"1397/06/14 11:10","price":3757},{"date":"1397/06/14 11:20","price":3883},{"date":"1397/06/14 11:30","price":3899},{"date":"1397/06/14 11:50","price":3903},{"date":"1397/06/14 12:00","price":3931},{"date":"1397/06/14 12:10","price":3962},{"date":"1397/06/14 12:20","price":3997},{"date":"1397/06/14 12:30","price":3963},{"date":"1397/06/14 12:50","price":4096},{"date":"1397/06/14 13:00","price":4102},{"date":"1397/06/14 13:10","price":4076},{"date":"1397/06/14 13:20","price":4078},{"date":"1397/06/14 13:30","price":4086},{"date":"1397/06/14 13:50","price":4054},{"date":"1397/06/14 14:00","price":4007},{"date":"1397/06/14 14:10","price":4006},{"date":"1397/06/14 14:20","price":4002},{"date":"1397/06/14 14:30","price":4024},{"date":"1397/06/14 14:50","price":4018},{"date":"1397/06/14 15:10","price":3946},{"date":"1397/06/14 15:20","price":3917},{"date":"1397/06/14 15:30","price":3963},{"date":"1397/06/14 15:50","price":3911},{"date":"1397/06/14 16:10","price":3883},{"date":"1397/06/14 16:20","price":3897},{"date":"1397/06/14 16:30","price":3871},{"date":"1397/06/14 16:50","price":3826},{"date":"1397/06/14 17:10","price":3866},{"date":"1397/06/14 17:20","price":3904},{"date":"1397/06/14 17:30","price":3908},{"date":"1397/06/14 17:50","price":3927},{"date":"1397/06/14 18:00","price":3880},{"date":"1397/06/14 18:10","price":3886},{"date":"1397/06/14 18:20","price":3821},{"date":"1397/06/14 18:30","price":3798},{"date":"1397/06/14 18:50","price":3768},{"date":"1397/06/14 19:00","price":3779},{"date":"1397/06/14 19:10","price":3791},{"date":"1397/06/14 19:20","price":3820},{"date":"1397/06/14 19:30","price":3810},{"date":"1397/06/14 19:50","price":3800},{"date":"1397/06/14 20:00","price":3794},{"date":"1397/06/14 20:10","price":3790},{"date":"1397/06/14 20:30","price":3800},{"date":"1397/06/14 20:50","price":3794},{"date":"1397/06/14 21:00","price":3773},{"date":"1397/06/14 21:10","price":3778},{"date":"1397/06/14 21:20","price":3770}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398