کمترین: 
3647
بیشترین: 
3990
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3647
زمان: 
6/14 21:20
قیمت ریال عربستان امروز 14 شهریور 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 14 شهریور 1397 , 3647 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/14 10:20","price":3658},{"date":"1397/06/14 11:00","price":3654},{"date":"1397/06/14 11:10","price":3657},{"date":"1397/06/14 11:20","price":3770},{"date":"1397/06/14 11:30","price":3798},{"date":"1397/06/14 11:50","price":3792},{"date":"1397/06/14 12:00","price":3820},{"date":"1397/06/14 12:10","price":3855},{"date":"1397/06/14 12:20","price":3883},{"date":"1397/06/14 12:30","price":3859},{"date":"1397/06/14 12:50","price":3981},{"date":"1397/06/14 13:00","price":3990},{"date":"1397/06/14 13:10","price":3962},{"date":"1397/06/14 13:30","price":3978},{"date":"1397/06/14 13:50","price":3939},{"date":"1397/06/14 14:00","price":3901},{"date":"1397/06/14 14:10","price":3894},{"date":"1397/06/14 14:20","price":3885},{"date":"1397/06/14 14:30","price":3918},{"date":"1397/06/14 14:50","price":3912},{"date":"1397/06/14 15:10","price":3834},{"date":"1397/06/14 15:20","price":3806},{"date":"1397/06/14 15:30","price":3850},{"date":"1397/06/14 15:50","price":3798},{"date":"1397/06/14 16:00","price":3794},{"date":"1397/06/14 16:10","price":3783},{"date":"1397/06/14 16:20","price":3786},{"date":"1397/06/14 16:30","price":3761},{"date":"1397/06/14 16:50","price":3717},{"date":"1397/06/14 17:00","price":3716},{"date":"1397/06/14 17:10","price":3756},{"date":"1397/06/14 17:20","price":3793},{"date":"1397/06/14 17:30","price":3801},{"date":"1397/06/14 17:50","price":3816},{"date":"1397/06/14 18:00","price":3770},{"date":"1397/06/14 18:10","price":3776},{"date":"1397/06/14 18:20","price":3712},{"date":"1397/06/14 18:30","price":3690},{"date":"1397/06/14 18:50","price":3661},{"date":"1397/06/14 19:00","price":3671},{"date":"1397/06/14 19:10","price":3683},{"date":"1397/06/14 19:20","price":3710},{"date":"1397/06/14 19:30","price":3700},{"date":"1397/06/14 19:50","price":3693},{"date":"1397/06/14 20:00","price":3687},{"date":"1397/06/14 20:10","price":3670},{"date":"1397/06/14 20:20","price":3683},{"date":"1397/06/14 20:30","price":3679},{"date":"1397/06/14 20:50","price":3671},{"date":"1397/06/14 21:00","price":3651},{"date":"1397/06/14 21:10","price":3660},{"date":"1397/06/14 21:20","price":3647}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398