کمترین: 
1505
بیشترین: 
1642
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1509
زمان: 
6/14 21:20
قیمت کرون سوئد امروز 14 شهریور 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 14 شهریور 1397 , 1509 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/14 10:20","price":1509},{"date":"1397/06/14 10:50","price":1506},{"date":"1397/06/14 11:00","price":1505},{"date":"1397/06/14 11:20","price":1553},{"date":"1397/06/14 11:30","price":1562},{"date":"1397/06/14 11:50","price":1559},{"date":"1397/06/14 12:00","price":1570},{"date":"1397/06/14 12:10","price":1585},{"date":"1397/06/14 12:20","price":1595},{"date":"1397/06/14 12:30","price":1585},{"date":"1397/06/14 12:50","price":1634},{"date":"1397/06/14 13:00","price":1642},{"date":"1397/06/14 13:10","price":1630},{"date":"1397/06/14 13:30","price":1637},{"date":"1397/06/14 13:50","price":1621},{"date":"1397/06/14 14:00","price":1605},{"date":"1397/06/14 14:10","price":1604},{"date":"1397/06/14 14:20","price":1601},{"date":"1397/06/14 14:30","price":1614},{"date":"1397/06/14 14:50","price":1610},{"date":"1397/06/14 15:10","price":1579},{"date":"1397/06/14 15:20","price":1567},{"date":"1397/06/14 15:30","price":1587},{"date":"1397/06/14 15:50","price":1566},{"date":"1397/06/14 16:00","price":1564},{"date":"1397/06/14 16:10","price":1560},{"date":"1397/06/14 16:20","price":1559},{"date":"1397/06/14 16:30","price":1549},{"date":"1397/06/14 16:50","price":1531},{"date":"1397/06/14 17:00","price":1529},{"date":"1397/06/14 17:10","price":1547},{"date":"1397/06/14 17:20","price":1562},{"date":"1397/06/14 17:30","price":1565},{"date":"1397/06/14 17:50","price":1574},{"date":"1397/06/14 18:00","price":1557},{"date":"1397/06/14 18:10","price":1561},{"date":"1397/06/14 18:20","price":1534},{"date":"1397/06/14 18:30","price":1525},{"date":"1397/06/14 18:50","price":1515},{"date":"1397/06/14 19:00","price":1514},{"date":"1397/06/14 19:10","price":1521},{"date":"1397/06/14 19:20","price":1533},{"date":"1397/06/14 19:30","price":1529},{"date":"1397/06/14 19:50","price":1526},{"date":"1397/06/14 20:00","price":1519},{"date":"1397/06/14 20:10","price":1521},{"date":"1397/06/14 20:20","price":1522},{"date":"1397/06/14 20:30","price":1521},{"date":"1397/06/14 20:50","price":1524},{"date":"1397/06/14 21:00","price":1510},{"date":"1397/06/14 21:10","price":1515},{"date":"1397/06/14 21:20","price":1509}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398