کمترین: 
188
بیشترین: 
205
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
188
زمان: 
6/14 20:50
قیمت افغانی امروز 14 شهریور 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 14 شهریور 1397 , 188 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/14 10:20","price":188},{"date":"1397/06/14 11:20","price":194},{"date":"1397/06/14 11:30","price":195},{"date":"1397/06/14 12:10","price":198},{"date":"1397/06/14 12:20","price":199},{"date":"1397/06/14 12:30","price":198},{"date":"1397/06/14 12:50","price":204},{"date":"1397/06/14 13:00","price":205},{"date":"1397/06/14 13:10","price":204},{"date":"1397/06/14 13:50","price":202},{"date":"1397/06/14 14:00","price":200},{"date":"1397/06/14 14:10","price":201},{"date":"1397/06/14 14:20","price":199},{"date":"1397/06/14 14:30","price":201},{"date":"1397/06/14 15:10","price":197},{"date":"1397/06/14 15:20","price":195},{"date":"1397/06/14 15:30","price":197},{"date":"1397/06/14 15:50","price":195},{"date":"1397/06/14 16:10","price":194},{"date":"1397/06/14 16:30","price":192},{"date":"1397/06/14 16:50","price":190},{"date":"1397/06/14 17:10","price":192},{"date":"1397/06/14 17:20","price":194},{"date":"1397/06/14 18:00","price":193},{"date":"1397/06/14 18:20","price":190},{"date":"1397/06/14 18:30","price":189},{"date":"1397/06/14 18:50","price":188},{"date":"1397/06/14 19:20","price":189},{"date":"1397/06/14 19:50","price":188},{"date":"1397/06/14 20:00","price":189},{"date":"1397/06/14 20:10","price":188},{"date":"1397/06/14 20:20","price":189},{"date":"1397/06/14 20:50","price":188}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398