کمترین: 
8958
بیشترین: 
9781
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9046
زمان: 
6/14 21:20
قیمت دلار نیوزیلند امروز 14 شهریور 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 14 شهریور 1397 , 9046 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/14 10:20","price":8983},{"date":"1397/06/14 10:30","price":8981},{"date":"1397/06/14 10:50","price":8971},{"date":"1397/06/14 11:00","price":8975},{"date":"1397/06/14 11:10","price":8958},{"date":"1397/06/14 11:20","price":9261},{"date":"1397/06/14 11:30","price":9305},{"date":"1397/06/14 11:50","price":9307},{"date":"1397/06/14 12:00","price":9378},{"date":"1397/06/14 12:10","price":9463},{"date":"1397/06/14 12:20","price":9529},{"date":"1397/06/14 12:30","price":9449},{"date":"1397/06/14 12:50","price":9772},{"date":"1397/06/14 13:00","price":9781},{"date":"1397/06/14 13:10","price":9722},{"date":"1397/06/14 13:20","price":9736},{"date":"1397/06/14 13:30","price":9755},{"date":"1397/06/14 13:50","price":9679},{"date":"1397/06/14 14:00","price":9571},{"date":"1397/06/14 14:10","price":9572},{"date":"1397/06/14 14:20","price":9561},{"date":"1397/06/14 14:30","price":9630},{"date":"1397/06/14 14:50","price":9602},{"date":"1397/06/14 15:10","price":9430},{"date":"1397/06/14 15:20","price":9354},{"date":"1397/06/14 15:30","price":9464},{"date":"1397/06/14 15:50","price":9344},{"date":"1397/06/14 16:00","price":9347},{"date":"1397/06/14 16:10","price":9282},{"date":"1397/06/14 16:20","price":9317},{"date":"1397/06/14 16:30","price":9255},{"date":"1397/06/14 16:50","price":9149},{"date":"1397/06/14 17:10","price":9246},{"date":"1397/06/14 17:20","price":9338},{"date":"1397/06/14 17:30","price":9358},{"date":"1397/06/14 17:50","price":9403},{"date":"1397/06/14 18:00","price":9286},{"date":"1397/06/14 18:10","price":9306},{"date":"1397/06/14 18:20","price":9154},{"date":"1397/06/14 18:30","price":9105},{"date":"1397/06/14 18:50","price":9029},{"date":"1397/06/14 19:00","price":9055},{"date":"1397/06/14 19:10","price":9084},{"date":"1397/06/14 19:20","price":9157},{"date":"1397/06/14 19:30","price":9139},{"date":"1397/06/14 19:50","price":9107},{"date":"1397/06/14 20:00","price":9101},{"date":"1397/06/14 20:10","price":9085},{"date":"1397/06/14 20:20","price":9087},{"date":"1397/06/14 20:30","price":9106},{"date":"1397/06/14 20:50","price":9098},{"date":"1397/06/14 21:00","price":9050},{"date":"1397/06/14 21:10","price":9068},{"date":"1397/06/14 21:20","price":9046}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398