کمترین: 
2003
بیشترین: 
2189
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2010
زمان: 
6/14 21:20
قیمت یوان چین امروز 14 شهریور 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 14 شهریور 1397 , 2010 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/14 10:20","price":2004},{"date":"1397/06/14 10:50","price":2003},{"date":"1397/06/14 11:10","price":2004},{"date":"1397/06/14 11:20","price":2069},{"date":"1397/06/14 11:30","price":2082},{"date":"1397/06/14 11:50","price":2078},{"date":"1397/06/14 12:00","price":2093},{"date":"1397/06/14 12:10","price":2114},{"date":"1397/06/14 12:20","price":2128},{"date":"1397/06/14 12:30","price":2114},{"date":"1397/06/14 12:50","price":2179},{"date":"1397/06/14 13:00","price":2189},{"date":"1397/06/14 13:10","price":2170},{"date":"1397/06/14 13:20","price":2172},{"date":"1397/06/14 13:30","price":2181},{"date":"1397/06/14 13:50","price":2159},{"date":"1397/06/14 14:00","price":2139},{"date":"1397/06/14 14:10","price":2134},{"date":"1397/06/14 14:20","price":2132},{"date":"1397/06/14 14:30","price":2148},{"date":"1397/06/14 14:50","price":2145},{"date":"1397/06/14 15:10","price":2102},{"date":"1397/06/14 15:20","price":2082},{"date":"1397/06/14 15:30","price":2112},{"date":"1397/06/14 15:50","price":2085},{"date":"1397/06/14 16:10","price":2070},{"date":"1397/06/14 16:20","price":2077},{"date":"1397/06/14 16:30","price":2063},{"date":"1397/06/14 16:50","price":2039},{"date":"1397/06/14 17:00","price":2040},{"date":"1397/06/14 17:10","price":2061},{"date":"1397/06/14 17:20","price":2081},{"date":"1397/06/14 17:30","price":2086},{"date":"1397/06/14 17:50","price":2093},{"date":"1397/06/14 18:00","price":2069},{"date":"1397/06/14 18:10","price":2073},{"date":"1397/06/14 18:20","price":2038},{"date":"1397/06/14 18:30","price":2026},{"date":"1397/06/14 18:50","price":2010},{"date":"1397/06/14 19:00","price":2014},{"date":"1397/06/14 19:10","price":2022},{"date":"1397/06/14 19:20","price":2036},{"date":"1397/06/14 19:30","price":2031},{"date":"1397/06/14 19:50","price":2026},{"date":"1397/06/14 20:00","price":2023},{"date":"1397/06/14 20:10","price":2020},{"date":"1397/06/14 20:20","price":2021},{"date":"1397/06/14 20:30","price":2026},{"date":"1397/06/14 20:50","price":2022},{"date":"1397/06/14 21:00","price":2011},{"date":"1397/06/14 21:10","price":2014},{"date":"1397/06/14 21:20","price":2010}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399