کمترین: 
3725
بیشترین: 
4077
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3726
زمان: 
6/14 21:20
قیمت درهم امارات امروز 14 شهریور 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 14 شهریور 1397 , 3726 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/14 10:20","price":3734},{"date":"1397/06/14 10:30","price":3725},{"date":"1397/06/14 10:50","price":3733},{"date":"1397/06/14 11:00","price":3732},{"date":"1397/06/14 11:10","price":3727},{"date":"1397/06/14 11:20","price":3843},{"date":"1397/06/14 11:30","price":3875},{"date":"1397/06/14 11:50","price":3862},{"date":"1397/06/14 12:00","price":3890},{"date":"1397/06/14 12:10","price":3929},{"date":"1397/06/14 12:20","price":3955},{"date":"1397/06/14 12:30","price":3939},{"date":"1397/06/14 12:50","price":4053},{"date":"1397/06/14 13:00","price":4077},{"date":"1397/06/14 13:10","price":4034},{"date":"1397/06/14 13:20","price":4035},{"date":"1397/06/14 13:30","price":4060},{"date":"1397/06/14 13:50","price":4011},{"date":"1397/06/14 14:00","price":3982},{"date":"1397/06/14 14:10","price":3964},{"date":"1397/06/14 14:20","price":3947},{"date":"1397/06/14 14:30","price":3998},{"date":"1397/06/14 14:50","price":3993},{"date":"1397/06/14 15:10","price":3905},{"date":"1397/06/14 15:20","price":3884},{"date":"1397/06/14 15:30","price":3912},{"date":"1397/06/14 15:50","price":3878},{"date":"1397/06/14 16:10","price":3851},{"date":"1397/06/14 16:20","price":3864},{"date":"1397/06/14 16:30","price":3838},{"date":"1397/06/14 16:50","price":3789},{"date":"1397/06/14 17:00","price":3777},{"date":"1397/06/14 17:10","price":3825},{"date":"1397/06/14 17:20","price":3867},{"date":"1397/06/14 17:30","price":3880},{"date":"1397/06/14 17:50","price":3877},{"date":"1397/06/14 18:00","price":3844},{"date":"1397/06/14 18:10","price":3850},{"date":"1397/06/14 18:20","price":3785},{"date":"1397/06/14 18:30","price":3766},{"date":"1397/06/14 18:50","price":3732},{"date":"1397/06/14 19:00","price":3744},{"date":"1397/06/14 19:10","price":3759},{"date":"1397/06/14 19:20","price":3784},{"date":"1397/06/14 19:30","price":3778},{"date":"1397/06/14 19:50","price":3756},{"date":"1397/06/14 20:00","price":3763},{"date":"1397/06/14 20:10","price":3746},{"date":"1397/06/14 20:20","price":3750},{"date":"1397/06/14 20:30","price":3768},{"date":"1397/06/14 20:50","price":3750},{"date":"1397/06/14 21:00","price":3741},{"date":"1397/06/14 21:10","price":3734},{"date":"1397/06/14 21:20","price":3726}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398