کمترین: 
13849.9
بیشترین: 
13849.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13849.9
زمان: 
6/14 09:10
قیمت دینار کویت امروز 14 شهریور 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 14 شهریور 1397 , 13849.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/14 09:10","price":13849.9}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398