کمترین: 
2.79
بیشترین: 
2.835
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.79
زمان: 
6/14 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 14 شهریور 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 14 شهریور 1397 , 2.79 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/14 00:08","price":2.814},{"date":"1397/06/14 01:08","price":2.816},{"date":"1397/06/14 02:08","price":2.814},{"date":"1397/06/14 03:08","price":2.817},{"date":"1397/06/14 04:08","price":2.816},{"date":"1397/06/14 05:16","price":2.817},{"date":"1397/06/14 06:08","price":2.816},{"date":"1397/06/14 07:08","price":2.819},{"date":"1397/06/14 08:08","price":2.817},{"date":"1397/06/14 10:08","price":2.814},{"date":"1397/06/14 13:08","price":2.813},{"date":"1397/06/14 14:08","price":2.812},{"date":"1397/06/14 15:08","price":2.82},{"date":"1397/06/14 16:08","price":2.827},{"date":"1397/06/14 17:08","price":2.835},{"date":"1397/06/14 18:08","price":2.829},{"date":"1397/06/14 19:08","price":2.825},{"date":"1397/06/14 20:08","price":2.82},{"date":"1397/06/14 21:32","price":2.817},{"date":"1397/06/14 22:08","price":2.792},{"date":"1397/06/14 23:08","price":2.796},{"date":"1397/06/14 23:32","price":2.79}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399