کمترین: 
1.9615
بیشترین: 
1.9955
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9665
زمان: 
6/14 23:32
قیمت بنزین امروز 14 شهریور 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 14 شهریور 1397 , 1.9665 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/14 00:08","price":1.9828},{"date":"1397/06/14 01:08","price":1.988},{"date":"1397/06/14 02:08","price":1.9885},{"date":"1397/06/14 03:08","price":1.993},{"date":"1397/06/14 04:08","price":1.9905},{"date":"1397/06/14 05:16","price":1.9895},{"date":"1397/06/14 06:08","price":1.9955},{"date":"1397/06/14 07:08","price":1.9925},{"date":"1397/06/14 08:08","price":1.9895},{"date":"1397/06/14 09:08","price":1.9879},{"date":"1397/06/14 10:08","price":1.9875},{"date":"1397/06/14 11:08","price":1.9825},{"date":"1397/06/14 12:08","price":1.9815},{"date":"1397/06/14 13:08","price":1.9803},{"date":"1397/06/14 14:08","price":1.9868},{"date":"1397/06/14 15:08","price":1.9747},{"date":"1397/06/14 16:08","price":1.978},{"date":"1397/06/14 17:08","price":1.976},{"date":"1397/06/14 18:08","price":1.9749},{"date":"1397/06/14 19:08","price":1.964},{"date":"1397/06/14 20:08","price":1.968},{"date":"1397/06/14 21:08","price":1.962},{"date":"1397/06/14 21:32","price":1.9615},{"date":"1397/06/14 22:08","price":1.9622},{"date":"1397/06/14 23:08","price":1.9669},{"date":"1397/06/14 23:32","price":1.9665}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398