کمترین: 
686.13
بیشترین: 
694
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
686.63
زمان: 
6/14 23:32
قیمت گازوئیل امروز 14 شهریور 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 14 شهریور 1397 , 686.63 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/14 00:08","price":689.88},{"date":"1397/06/14 01:08","price":691.63},{"date":"1397/06/14 02:08","price":691.25},{"date":"1397/06/14 05:16","price":692},{"date":"1397/06/14 06:08","price":694},{"date":"1397/06/14 08:08","price":693.25},{"date":"1397/06/14 09:08","price":692.63},{"date":"1397/06/14 10:08","price":692.75},{"date":"1397/06/14 11:08","price":690.13},{"date":"1397/06/14 12:08","price":689.63},{"date":"1397/06/14 13:08","price":690.5},{"date":"1397/06/14 14:08","price":691.13},{"date":"1397/06/14 15:08","price":686.38},{"date":"1397/06/14 16:08","price":688.63},{"date":"1397/06/14 17:08","price":687.88},{"date":"1397/06/14 18:08","price":689.88},{"date":"1397/06/14 19:08","price":686.13},{"date":"1397/06/14 20:08","price":687.88},{"date":"1397/06/14 21:08","price":687.38},{"date":"1397/06/14 21:32","price":687},{"date":"1397/06/14 22:08","price":686.63},{"date":"1397/06/14 23:08","price":686.38},{"date":"1397/06/14 23:32","price":686.63}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398