کمترین: 
2.2338
بیشترین: 
2.2557
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.2362
زمان: 
6/14 23:32
قیمت نفت کوره امروز 14 شهریور 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 14 شهریور 1397 , 2.2362 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/14 00:08","price":2.2427},{"date":"1397/06/14 01:08","price":2.2493},{"date":"1397/06/14 03:08","price":2.2511},{"date":"1397/06/14 04:08","price":2.2489},{"date":"1397/06/14 05:16","price":2.2503},{"date":"1397/06/14 06:08","price":2.2557},{"date":"1397/06/14 07:08","price":2.2553},{"date":"1397/06/14 08:08","price":2.2534},{"date":"1397/06/14 09:08","price":2.2522},{"date":"1397/06/14 10:08","price":2.2521},{"date":"1397/06/14 11:08","price":2.2439},{"date":"1397/06/14 12:08","price":2.2437},{"date":"1397/06/14 13:08","price":2.246},{"date":"1397/06/14 14:08","price":2.2487},{"date":"1397/06/14 15:08","price":2.2359},{"date":"1397/06/14 16:08","price":2.2417},{"date":"1397/06/14 17:08","price":2.2393},{"date":"1397/06/14 18:08","price":2.2458},{"date":"1397/06/14 19:08","price":2.2338},{"date":"1397/06/14 20:08","price":2.2401},{"date":"1397/06/14 21:08","price":2.2389},{"date":"1397/06/14 21:32","price":2.2384},{"date":"1397/06/14 22:08","price":2.2374},{"date":"1397/06/14 23:08","price":2.2349},{"date":"1397/06/14 23:32","price":2.2362}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399