کمترین: 
77.11
بیشترین: 
78.03
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
77.25
زمان: 
6/14 23:32
قیمت نفت برنت امروز 14 شهریور 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 14 شهریور 1397 , 77.25 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/14 00:08","price":77.58},{"date":"1397/06/14 01:08","price":77.83},{"date":"1397/06/14 02:08","price":77.91},{"date":"1397/06/14 03:08","price":77.88},{"date":"1397/06/14 05:16","price":77.86},{"date":"1397/06/14 06:08","price":78.03},{"date":"1397/06/14 08:08","price":77.86},{"date":"1397/06/14 09:08","price":77.81},{"date":"1397/06/14 10:08","price":77.85},{"date":"1397/06/14 11:08","price":77.56},{"date":"1397/06/14 12:08","price":77.53},{"date":"1397/06/14 13:08","price":77.67},{"date":"1397/06/14 14:08","price":77.66},{"date":"1397/06/14 15:08","price":77.25},{"date":"1397/06/14 16:08","price":77.42},{"date":"1397/06/14 17:08","price":77.34},{"date":"1397/06/14 18:08","price":77.63},{"date":"1397/06/14 19:08","price":77.11},{"date":"1397/06/14 20:08","price":77.47},{"date":"1397/06/14 21:08","price":77.39},{"date":"1397/06/14 21:32","price":77.36},{"date":"1397/06/14 22:08","price":77.32},{"date":"1397/06/14 23:08","price":77.31},{"date":"1397/06/14 23:32","price":77.25}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398