کمترین: 
68.77
بیشترین: 
69.52
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
68.78
زمان: 
6/14 23:32
قیمت نفت سبک امروز 14 شهریور 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 14 شهریور 1397 , 68.78 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/14 00:08","price":69.19},{"date":"1397/06/14 01:08","price":69.41},{"date":"1397/06/14 02:08","price":69.35},{"date":"1397/06/14 03:08","price":69.52},{"date":"1397/06/14 04:08","price":69.37},{"date":"1397/06/14 05:16","price":69.38},{"date":"1397/06/14 06:08","price":69.5},{"date":"1397/06/14 07:08","price":69.48},{"date":"1397/06/14 08:08","price":69.38},{"date":"1397/06/14 09:08","price":69.35},{"date":"1397/06/14 10:08","price":69.41},{"date":"1397/06/14 11:08","price":69.11},{"date":"1397/06/14 13:08","price":69.08},{"date":"1397/06/14 14:08","price":69.17},{"date":"1397/06/14 15:08","price":68.86},{"date":"1397/06/14 16:08","price":69},{"date":"1397/06/14 17:08","price":68.89},{"date":"1397/06/14 18:08","price":69.3},{"date":"1397/06/14 19:08","price":68.8},{"date":"1397/06/14 20:08","price":69.06},{"date":"1397/06/14 21:08","price":69},{"date":"1397/06/14 21:32","price":68.97},{"date":"1397/06/14 22:08","price":68.94},{"date":"1397/06/14 23:08","price":68.77},{"date":"1397/06/14 23:32","price":68.78}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398