کمترین: 
189
بیشترین: 
203
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
200
زمان: 
6/13 21:20
قیمت روبل روسیه امروز 13 شهریور 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 13 شهریور 1397 , 200 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/13 11:20","price":189},{"date":"1397/06/13 11:50","price":190},{"date":"1397/06/13 12:10","price":196},{"date":"1397/06/13 12:40","price":195},{"date":"1397/06/13 12:50","price":199},{"date":"1397/06/13 13:10","price":198},{"date":"1397/06/13 13:50","price":197},{"date":"1397/06/13 14:10","price":198},{"date":"1397/06/13 14:40","price":199},{"date":"1397/06/13 15:00","price":202},{"date":"1397/06/13 15:40","price":203},{"date":"1397/06/13 15:50","price":202},{"date":"1397/06/13 16:00","price":203},{"date":"1397/06/13 16:20","price":200},{"date":"1397/06/13 16:30","price":202},{"date":"1397/06/13 17:20","price":201},{"date":"1397/06/13 17:50","price":202},{"date":"1397/06/13 18:10","price":200},{"date":"1397/06/13 18:30","price":199},{"date":"1397/06/13 19:00","price":198},{"date":"1397/06/13 20:00","price":199},{"date":"1397/06/13 20:10","price":198},{"date":"1397/06/13 20:30","price":201},{"date":"1397/06/13 20:50","price":199},{"date":"1397/06/13 21:10","price":201},{"date":"1397/06/13 21:20","price":200}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399