کمترین: 
10.6
بیشترین: 
11.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11.2
زمان: 
6/13 21:00
قیمت دینار عراق امروز 13 شهریور 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 13 شهریور 1397 , 11.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/13 11:00","price":10.6},{"date":"1397/06/13 11:50","price":10.7},{"date":"1397/06/13 12:10","price":11},{"date":"1397/06/13 12:50","price":11.2},{"date":"1397/06/13 13:10","price":11.1},{"date":"1397/06/13 14:10","price":11.2},{"date":"1397/06/13 15:00","price":11.3},{"date":"1397/06/13 15:20","price":11.4},{"date":"1397/06/13 16:20","price":11.3},{"date":"1397/06/13 18:30","price":11.2},{"date":"1397/06/13 19:00","price":11.1},{"date":"1397/06/13 20:00","price":11.2},{"date":"1397/06/13 20:10","price":11.1},{"date":"1397/06/13 20:30","price":11.2},{"date":"1397/06/13 20:50","price":11.1},{"date":"1397/06/13 21:00","price":11.2}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398