کمترین: 
1883
بیشترین: 
2036
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1993
زمان: 
6/13 21:20
قیمت یوان چین امروز 13 شهریور 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 13 شهریور 1397 , 1993 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/13 10:50","price":1883},{"date":"1397/06/13 11:00","price":1885},{"date":"1397/06/13 11:20","price":1890},{"date":"1397/06/13 11:50","price":1905},{"date":"1397/06/13 12:10","price":1962},{"date":"1397/06/13 12:40","price":1964},{"date":"1397/06/13 12:50","price":1997},{"date":"1397/06/13 13:10","price":1981},{"date":"1397/06/13 13:20","price":1985},{"date":"1397/06/13 13:50","price":1975},{"date":"1397/06/13 14:00","price":1974},{"date":"1397/06/13 14:10","price":1989},{"date":"1397/06/13 14:40","price":1993},{"date":"1397/06/13 14:50","price":1995},{"date":"1397/06/13 15:00","price":2023},{"date":"1397/06/13 15:20","price":2017},{"date":"1397/06/13 15:40","price":2036},{"date":"1397/06/13 15:50","price":2026},{"date":"1397/06/13 16:00","price":2029},{"date":"1397/06/13 16:10","price":2027},{"date":"1397/06/13 16:20","price":2004},{"date":"1397/06/13 16:30","price":2018},{"date":"1397/06/13 16:50","price":2021},{"date":"1397/06/13 17:10","price":2020},{"date":"1397/06/13 17:20","price":2007},{"date":"1397/06/13 17:30","price":2000},{"date":"1397/06/13 17:50","price":2010},{"date":"1397/06/13 18:00","price":2022},{"date":"1397/06/13 18:10","price":2011},{"date":"1397/06/13 18:20","price":2002},{"date":"1397/06/13 18:30","price":1993},{"date":"1397/06/13 18:50","price":1997},{"date":"1397/06/13 19:00","price":1981},{"date":"1397/06/13 19:10","price":1985},{"date":"1397/06/13 19:20","price":1983},{"date":"1397/06/13 19:30","price":1981},{"date":"1397/06/13 19:50","price":1977},{"date":"1397/06/13 20:00","price":1989},{"date":"1397/06/13 20:10","price":1974},{"date":"1397/06/13 20:20","price":1969},{"date":"1397/06/13 20:30","price":1997},{"date":"1397/06/13 20:50","price":1971},{"date":"1397/06/13 21:00","price":1986},{"date":"1397/06/13 21:10","price":1995},{"date":"1397/06/13 21:20","price":1993}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398