کمترین: 
7501
بیشترین: 
8139
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8001
زمان: 
6/13 21:20
قیمت منات آذربایجان امروز 13 شهریور 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 13 شهریور 1397 , 8001 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/13 10:10","price":7501},{"date":"1397/06/13 10:50","price":7513},{"date":"1397/06/13 11:00","price":7523},{"date":"1397/06/13 11:20","price":7534},{"date":"1397/06/13 11:50","price":7607},{"date":"1397/06/13 12:10","price":7839},{"date":"1397/06/13 12:40","price":7847},{"date":"1397/06/13 12:50","price":7978},{"date":"1397/06/13 13:10","price":7916},{"date":"1397/06/13 13:20","price":7929},{"date":"1397/06/13 13:50","price":7890},{"date":"1397/06/13 14:00","price":7888},{"date":"1397/06/13 14:10","price":7921},{"date":"1397/06/13 14:40","price":7976},{"date":"1397/06/13 14:50","price":7974},{"date":"1397/06/13 15:00","price":8087},{"date":"1397/06/13 15:20","price":8065},{"date":"1397/06/13 15:40","price":8139},{"date":"1397/06/13 15:50","price":8098},{"date":"1397/06/13 16:00","price":8111},{"date":"1397/06/13 16:10","price":8075},{"date":"1397/06/13 16:20","price":8012},{"date":"1397/06/13 16:30","price":8075},{"date":"1397/06/13 16:50","price":8095},{"date":"1397/06/13 17:00","price":8084},{"date":"1397/06/13 17:10","price":8083},{"date":"1397/06/13 17:20","price":8028},{"date":"1397/06/13 17:30","price":8036},{"date":"1397/06/13 17:50","price":8076},{"date":"1397/06/13 18:00","price":8091},{"date":"1397/06/13 18:10","price":8045},{"date":"1397/06/13 18:20","price":8032},{"date":"1397/06/13 18:30","price":7998},{"date":"1397/06/13 18:50","price":7996},{"date":"1397/06/13 19:00","price":7930},{"date":"1397/06/13 19:10","price":7946},{"date":"1397/06/13 19:20","price":7938},{"date":"1397/06/13 19:30","price":7932},{"date":"1397/06/13 20:00","price":7961},{"date":"1397/06/13 20:10","price":7884},{"date":"1397/06/13 20:20","price":7901},{"date":"1397/06/13 20:30","price":7993},{"date":"1397/06/13 20:50","price":7917},{"date":"1397/06/13 21:00","price":7935},{"date":"1397/06/13 21:10","price":8004},{"date":"1397/06/13 21:20","price":8001}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398