کمترین: 
3103
بیشترین: 
3361
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3305
زمان: 
6/13 21:20
قیمت رینگیت مالزی امروز 13 شهریور 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 13 شهریور 1397 , 3305 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/13 10:10","price":3103},{"date":"1397/06/13 10:50","price":3107},{"date":"1397/06/13 11:00","price":3105},{"date":"1397/06/13 11:20","price":3114},{"date":"1397/06/13 11:50","price":3145},{"date":"1397/06/13 12:10","price":3238},{"date":"1397/06/13 12:40","price":3240},{"date":"1397/06/13 12:50","price":3297},{"date":"1397/06/13 13:10","price":3269},{"date":"1397/06/13 13:20","price":3274},{"date":"1397/06/13 13:50","price":3259},{"date":"1397/06/13 14:00","price":3258},{"date":"1397/06/13 14:10","price":3286},{"date":"1397/06/13 14:40","price":3310},{"date":"1397/06/13 14:50","price":3294},{"date":"1397/06/13 15:00","price":3340},{"date":"1397/06/13 15:20","price":3346},{"date":"1397/06/13 15:40","price":3361},{"date":"1397/06/13 15:50","price":3344},{"date":"1397/06/13 16:00","price":3350},{"date":"1397/06/13 16:10","price":3349},{"date":"1397/06/13 16:20","price":3323},{"date":"1397/06/13 16:30","price":3334},{"date":"1397/06/13 16:50","price":3339},{"date":"1397/06/13 17:10","price":3338},{"date":"1397/06/13 17:20","price":3329},{"date":"1397/06/13 17:30","price":3318},{"date":"1397/06/13 17:50","price":3335},{"date":"1397/06/13 18:00","price":3341},{"date":"1397/06/13 18:10","price":3322},{"date":"1397/06/13 18:20","price":3317},{"date":"1397/06/13 18:30","price":3304},{"date":"1397/06/13 18:50","price":3295},{"date":"1397/06/13 19:00","price":3276},{"date":"1397/06/13 19:10","price":3281},{"date":"1397/06/13 19:20","price":3278},{"date":"1397/06/13 19:30","price":3275},{"date":"1397/06/13 19:50","price":3278},{"date":"1397/06/13 20:00","price":3290},{"date":"1397/06/13 20:10","price":3263},{"date":"1397/06/13 20:20","price":3262},{"date":"1397/06/13 20:30","price":3302},{"date":"1397/06/13 20:50","price":3267},{"date":"1397/06/13 21:00","price":3285},{"date":"1397/06/13 21:10","price":3306},{"date":"1397/06/13 21:20","price":3305}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398