کمترین: 
9346
بیشترین: 
10107
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9945
زمان: 
6/13 21:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 13 شهریور 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 13 شهریور 1397 , 9945 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/13 10:10","price":9347},{"date":"1397/06/13 10:50","price":9358},{"date":"1397/06/13 11:00","price":9346},{"date":"1397/06/13 11:20","price":9374},{"date":"1397/06/13 11:50","price":9464},{"date":"1397/06/13 12:10","price":9753},{"date":"1397/06/13 12:40","price":9761},{"date":"1397/06/13 12:50","price":9919},{"date":"1397/06/13 13:10","price":9842},{"date":"1397/06/13 13:20","price":9858},{"date":"1397/06/13 13:50","price":9808},{"date":"1397/06/13 14:00","price":9807},{"date":"1397/06/13 14:10","price":9886},{"date":"1397/06/13 14:40","price":9957},{"date":"1397/06/13 14:50","price":9915},{"date":"1397/06/13 15:00","price":10050},{"date":"1397/06/13 15:20","price":10060},{"date":"1397/06/13 15:40","price":10107},{"date":"1397/06/13 15:50","price":10059},{"date":"1397/06/13 16:00","price":10075},{"date":"1397/06/13 16:10","price":10076},{"date":"1397/06/13 16:20","price":9996},{"date":"1397/06/13 16:30","price":10032},{"date":"1397/06/13 16:50","price":10049},{"date":"1397/06/13 17:00","price":10047},{"date":"1397/06/13 17:10","price":10046},{"date":"1397/06/13 17:20","price":10021},{"date":"1397/06/13 17:30","price":9993},{"date":"1397/06/13 17:50","price":10037},{"date":"1397/06/13 18:00","price":10049},{"date":"1397/06/13 18:10","price":9989},{"date":"1397/06/13 18:20","price":9976},{"date":"1397/06/13 18:30","price":9936},{"date":"1397/06/13 18:50","price":9924},{"date":"1397/06/13 19:00","price":9845},{"date":"1397/06/13 19:10","price":9866},{"date":"1397/06/13 19:20","price":9856},{"date":"1397/06/13 19:30","price":9849},{"date":"1397/06/13 19:50","price":9853},{"date":"1397/06/13 20:00","price":9890},{"date":"1397/06/13 20:10","price":9817},{"date":"1397/06/13 20:20","price":9815},{"date":"1397/06/13 20:30","price":9930},{"date":"1397/06/13 20:50","price":9842},{"date":"1397/06/13 21:00","price":9881},{"date":"1397/06/13 21:10","price":9946},{"date":"1397/06/13 21:20","price":9945}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398