کمترین: 
1535
بیشترین: 
1654
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1628
زمان: 
6/13 21:20
قیمت کرون نروژ امروز 13 شهریور 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 13 شهریور 1397 , 1628 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/13 10:10","price":1535},{"date":"1397/06/13 10:50","price":1537},{"date":"1397/06/13 11:00","price":1535},{"date":"1397/06/13 11:20","price":1538},{"date":"1397/06/13 11:50","price":1553},{"date":"1397/06/13 12:10","price":1597},{"date":"1397/06/13 12:40","price":1596},{"date":"1397/06/13 12:50","price":1622},{"date":"1397/06/13 13:10","price":1608},{"date":"1397/06/13 13:20","price":1612},{"date":"1397/06/13 13:50","price":1604},{"date":"1397/06/13 14:00","price":1603},{"date":"1397/06/13 14:10","price":1618},{"date":"1397/06/13 14:40","price":1630},{"date":"1397/06/13 14:50","price":1622},{"date":"1397/06/13 15:00","price":1645},{"date":"1397/06/13 15:20","price":1648},{"date":"1397/06/13 15:40","price":1654},{"date":"1397/06/13 15:50","price":1648},{"date":"1397/06/13 16:00","price":1649},{"date":"1397/06/13 16:10","price":1650},{"date":"1397/06/13 16:20","price":1637},{"date":"1397/06/13 16:30","price":1643},{"date":"1397/06/13 16:50","price":1645},{"date":"1397/06/13 17:10","price":1644},{"date":"1397/06/13 17:20","price":1642},{"date":"1397/06/13 17:30","price":1636},{"date":"1397/06/13 17:50","price":1642},{"date":"1397/06/13 18:00","price":1645},{"date":"1397/06/13 18:10","price":1635},{"date":"1397/06/13 18:20","price":1634},{"date":"1397/06/13 18:30","price":1627},{"date":"1397/06/13 18:50","price":1620},{"date":"1397/06/13 19:00","price":1611},{"date":"1397/06/13 19:10","price":1617},{"date":"1397/06/13 19:20","price":1612},{"date":"1397/06/13 19:30","price":1611},{"date":"1397/06/13 20:00","price":1618},{"date":"1397/06/13 20:10","price":1605},{"date":"1397/06/13 20:20","price":1606},{"date":"1397/06/13 20:30","price":1626},{"date":"1397/06/13 20:50","price":1608},{"date":"1397/06/13 21:00","price":1618},{"date":"1397/06/13 21:10","price":1627},{"date":"1397/06/13 21:20","price":1628}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398