کمترین: 
1998
بیشترین: 
2157
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2118
زمان: 
6/13 21:20
قیمت کرون دانمارک امروز 13 شهریور 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 13 شهریور 1397 , 2118 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/13 10:10","price":1998},{"date":"1397/06/13 10:50","price":2000},{"date":"1397/06/13 11:00","price":2002},{"date":"1397/06/13 11:20","price":2004},{"date":"1397/06/13 11:50","price":2020},{"date":"1397/06/13 12:10","price":2081},{"date":"1397/06/13 12:40","price":2084},{"date":"1397/06/13 12:50","price":2116},{"date":"1397/06/13 13:10","price":2100},{"date":"1397/06/13 13:20","price":2104},{"date":"1397/06/13 13:50","price":2094},{"date":"1397/06/13 14:00","price":2092},{"date":"1397/06/13 14:10","price":2107},{"date":"1397/06/13 14:40","price":2125},{"date":"1397/06/13 14:50","price":2115},{"date":"1397/06/13 15:00","price":2144},{"date":"1397/06/13 15:20","price":2139},{"date":"1397/06/13 15:40","price":2157},{"date":"1397/06/13 15:50","price":2147},{"date":"1397/06/13 16:00","price":2150},{"date":"1397/06/13 16:20","price":2125},{"date":"1397/06/13 16:30","price":2141},{"date":"1397/06/13 16:50","price":2144},{"date":"1397/06/13 17:00","price":2146},{"date":"1397/06/13 17:10","price":2143},{"date":"1397/06/13 17:20","price":2139},{"date":"1397/06/13 17:30","price":2132},{"date":"1397/06/13 17:50","price":2140},{"date":"1397/06/13 18:00","price":2144},{"date":"1397/06/13 18:10","price":2132},{"date":"1397/06/13 18:20","price":2129},{"date":"1397/06/13 18:30","price":2116},{"date":"1397/06/13 19:00","price":2099},{"date":"1397/06/13 19:10","price":2104},{"date":"1397/06/13 19:20","price":2101},{"date":"1397/06/13 19:50","price":2097},{"date":"1397/06/13 20:00","price":2111},{"date":"1397/06/13 20:10","price":2094},{"date":"1397/06/13 20:20","price":2095},{"date":"1397/06/13 20:30","price":2121},{"date":"1397/06/13 20:50","price":2098},{"date":"1397/06/13 21:00","price":2110},{"date":"1397/06/13 21:10","price":2119},{"date":"1397/06/13 21:20","price":2118}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398