کمترین: 
3519
بیشترین: 
3821
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3757
زمان: 
6/13 21:20
قیمت ریال قطر امروز 13 شهریور 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 13 شهریور 1397 , 3757 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/13 10:10","price":3523},{"date":"1397/06/13 10:50","price":3519},{"date":"1397/06/13 11:00","price":3533},{"date":"1397/06/13 11:20","price":3545},{"date":"1397/06/13 11:50","price":3572},{"date":"1397/06/13 12:10","price":3681},{"date":"1397/06/13 12:40","price":3665},{"date":"1397/06/13 12:50","price":3730},{"date":"1397/06/13 13:10","price":3717},{"date":"1397/06/13 13:20","price":3723},{"date":"1397/06/13 13:50","price":3709},{"date":"1397/06/13 14:00","price":3700},{"date":"1397/06/13 14:10","price":3734},{"date":"1397/06/13 14:40","price":3766},{"date":"1397/06/13 14:50","price":3749},{"date":"1397/06/13 15:00","price":3797},{"date":"1397/06/13 15:20","price":3803},{"date":"1397/06/13 15:40","price":3821},{"date":"1397/06/13 15:50","price":3803},{"date":"1397/06/13 16:00","price":3809},{"date":"1397/06/13 16:10","price":3802},{"date":"1397/06/13 16:20","price":3787},{"date":"1397/06/13 16:30","price":3791},{"date":"1397/06/13 16:50","price":3801},{"date":"1397/06/13 17:00","price":3797},{"date":"1397/06/13 17:10","price":3795},{"date":"1397/06/13 17:20","price":3787},{"date":"1397/06/13 17:30","price":3785},{"date":"1397/06/13 17:50","price":3784},{"date":"1397/06/13 18:00","price":3799},{"date":"1397/06/13 18:10","price":3777},{"date":"1397/06/13 18:20","price":3771},{"date":"1397/06/13 18:30","price":3755},{"date":"1397/06/13 18:50","price":3746},{"date":"1397/06/13 19:00","price":3723},{"date":"1397/06/13 19:10","price":3731},{"date":"1397/06/13 19:20","price":3727},{"date":"1397/06/13 19:30","price":3724},{"date":"1397/06/13 20:00","price":3738},{"date":"1397/06/13 20:10","price":3710},{"date":"1397/06/13 20:30","price":3753},{"date":"1397/06/13 20:50","price":3713},{"date":"1397/06/13 21:00","price":3734},{"date":"1397/06/13 21:10","price":3758},{"date":"1397/06/13 21:20","price":3757}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398