کمترین: 
3425
بیشترین: 
3710
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3647
زمان: 
6/13 21:20
قیمت ریال عربستان امروز 13 شهریور 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 13 شهریور 1397 , 3647 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/13 10:10","price":3425},{"date":"1397/06/13 10:50","price":3426},{"date":"1397/06/13 11:00","price":3430},{"date":"1397/06/13 11:20","price":3441},{"date":"1397/06/13 11:50","price":3467},{"date":"1397/06/13 12:10","price":3575},{"date":"1397/06/13 12:40","price":3558},{"date":"1397/06/13 12:50","price":3624},{"date":"1397/06/13 13:10","price":3611},{"date":"1397/06/13 13:20","price":3619},{"date":"1397/06/13 13:50","price":3581},{"date":"1397/06/13 14:10","price":3611},{"date":"1397/06/13 14:40","price":3637},{"date":"1397/06/13 14:50","price":3622},{"date":"1397/06/13 15:00","price":3689},{"date":"1397/06/13 15:20","price":3679},{"date":"1397/06/13 15:40","price":3710},{"date":"1397/06/13 15:50","price":3677},{"date":"1397/06/13 16:00","price":3701},{"date":"1397/06/13 16:10","price":3698},{"date":"1397/06/13 16:20","price":3652},{"date":"1397/06/13 16:30","price":3681},{"date":"1397/06/13 16:50","price":3690},{"date":"1397/06/13 17:00","price":3688},{"date":"1397/06/13 17:10","price":3687},{"date":"1397/06/13 17:20","price":3675},{"date":"1397/06/13 17:30","price":3666},{"date":"1397/06/13 17:50","price":3683},{"date":"1397/06/13 18:00","price":3690},{"date":"1397/06/13 18:10","price":3670},{"date":"1397/06/13 18:20","price":3664},{"date":"1397/06/13 18:30","price":3649},{"date":"1397/06/13 18:50","price":3648},{"date":"1397/06/13 19:00","price":3618},{"date":"1397/06/13 19:10","price":3625},{"date":"1397/06/13 19:20","price":3620},{"date":"1397/06/13 19:30","price":3619},{"date":"1397/06/13 20:00","price":3632},{"date":"1397/06/13 20:10","price":3603},{"date":"1397/06/13 20:20","price":3604},{"date":"1397/06/13 20:30","price":3646},{"date":"1397/06/13 20:50","price":3609},{"date":"1397/06/13 21:00","price":3625},{"date":"1397/06/13 21:10","price":3648},{"date":"1397/06/13 21:20","price":3647}
بروزرسانی در تاریخ 13 تیر 1399