کمترین: 
1411
بیشترین: 
1522
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1502
زمان: 
6/13 21:20
قیمت کرون سوئد امروز 13 شهریور 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 13 شهریور 1397 , 1502 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/13 10:10","price":1411},{"date":"1397/06/13 10:50","price":1413},{"date":"1397/06/13 11:20","price":1416},{"date":"1397/06/13 11:50","price":1428},{"date":"1397/06/13 12:10","price":1470},{"date":"1397/06/13 12:40","price":1464},{"date":"1397/06/13 12:50","price":1492},{"date":"1397/06/13 13:10","price":1480},{"date":"1397/06/13 13:20","price":1483},{"date":"1397/06/13 13:50","price":1476},{"date":"1397/06/13 14:00","price":1469},{"date":"1397/06/13 14:10","price":1481},{"date":"1397/06/13 14:40","price":1492},{"date":"1397/06/13 14:50","price":1486},{"date":"1397/06/13 15:00","price":1512},{"date":"1397/06/13 15:20","price":1508},{"date":"1397/06/13 15:40","price":1522},{"date":"1397/06/13 15:50","price":1508},{"date":"1397/06/13 16:00","price":1517},{"date":"1397/06/13 16:10","price":1518},{"date":"1397/06/13 16:20","price":1498},{"date":"1397/06/13 16:30","price":1510},{"date":"1397/06/13 16:50","price":1514},{"date":"1397/06/13 17:00","price":1512},{"date":"1397/06/13 17:10","price":1513},{"date":"1397/06/13 17:20","price":1509},{"date":"1397/06/13 17:30","price":1506},{"date":"1397/06/13 17:50","price":1512},{"date":"1397/06/13 18:00","price":1515},{"date":"1397/06/13 18:10","price":1507},{"date":"1397/06/13 18:20","price":1505},{"date":"1397/06/13 18:30","price":1500},{"date":"1397/06/13 18:50","price":1497},{"date":"1397/06/13 19:00","price":1484},{"date":"1397/06/13 19:10","price":1490},{"date":"1397/06/13 19:20","price":1486},{"date":"1397/06/13 19:50","price":1488},{"date":"1397/06/13 20:00","price":1493},{"date":"1397/06/13 20:10","price":1480},{"date":"1397/06/13 20:20","price":1482},{"date":"1397/06/13 20:30","price":1499},{"date":"1397/06/13 20:50","price":1486},{"date":"1397/06/13 21:00","price":1493},{"date":"1397/06/13 21:10","price":1501},{"date":"1397/06/13 21:20","price":1502}
بروزرسانی در تاریخ 13 تیر 1399