کمترین: 
176
بیشترین: 
191
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
187
زمان: 
6/13 21:10
قیمت افغانی امروز 13 شهریور 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 13 شهریور 1397 , 187 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/13 10:10","price":176},{"date":"1397/06/13 11:50","price":178},{"date":"1397/06/13 12:10","price":184},{"date":"1397/06/13 12:50","price":187},{"date":"1397/06/13 13:10","price":185},{"date":"1397/06/13 13:20","price":186},{"date":"1397/06/13 13:50","price":184},{"date":"1397/06/13 14:00","price":185},{"date":"1397/06/13 14:10","price":186},{"date":"1397/06/13 14:40","price":187},{"date":"1397/06/13 15:00","price":189},{"date":"1397/06/13 15:20","price":190},{"date":"1397/06/13 15:40","price":191},{"date":"1397/06/13 15:50","price":190},{"date":"1397/06/13 16:20","price":189},{"date":"1397/06/13 17:50","price":188},{"date":"1397/06/13 18:00","price":189},{"date":"1397/06/13 18:10","price":188},{"date":"1397/06/13 18:30","price":187},{"date":"1397/06/13 19:00","price":186},{"date":"1397/06/13 19:20","price":187},{"date":"1397/06/13 19:30","price":185},{"date":"1397/06/13 19:50","price":186},{"date":"1397/06/13 20:10","price":185},{"date":"1397/06/13 20:30","price":187},{"date":"1397/06/13 20:50","price":186},{"date":"1397/06/13 21:10","price":187}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398