کمترین: 
8465
بیشترین: 
9107
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8965
زمان: 
6/13 21:20
قیمت دلار نیوزیلند امروز 13 شهریور 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 13 شهریور 1397 , 8965 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/13 10:10","price":8475},{"date":"1397/06/13 10:50","price":8484},{"date":"1397/06/13 11:00","price":8465},{"date":"1397/06/13 11:20","price":8485},{"date":"1397/06/13 11:50","price":8560},{"date":"1397/06/13 12:10","price":8812},{"date":"1397/06/13 12:40","price":8818},{"date":"1397/06/13 12:50","price":8944},{"date":"1397/06/13 13:10","price":8864},{"date":"1397/06/13 13:20","price":8880},{"date":"1397/06/13 13:50","price":8836},{"date":"1397/06/13 14:00","price":8839},{"date":"1397/06/13 14:10","price":8908},{"date":"1397/06/13 14:40","price":8972},{"date":"1397/06/13 14:50","price":8934},{"date":"1397/06/13 15:00","price":9055},{"date":"1397/06/13 15:20","price":9068},{"date":"1397/06/13 15:40","price":9107},{"date":"1397/06/13 15:50","price":9066},{"date":"1397/06/13 16:00","price":9083},{"date":"1397/06/13 16:10","price":9086},{"date":"1397/06/13 16:20","price":9018},{"date":"1397/06/13 16:30","price":9051},{"date":"1397/06/13 16:50","price":9063},{"date":"1397/06/13 17:00","price":9058},{"date":"1397/06/13 17:10","price":9059},{"date":"1397/06/13 17:20","price":9035},{"date":"1397/06/13 17:30","price":9010},{"date":"1397/06/13 17:50","price":9046},{"date":"1397/06/13 18:00","price":9060},{"date":"1397/06/13 18:10","price":9004},{"date":"1397/06/13 18:20","price":8998},{"date":"1397/06/13 18:30","price":8962},{"date":"1397/06/13 18:50","price":8935},{"date":"1397/06/13 19:00","price":8886},{"date":"1397/06/13 19:10","price":8903},{"date":"1397/06/13 19:20","price":8884},{"date":"1397/06/13 19:30","price":8879},{"date":"1397/06/13 19:50","price":8881},{"date":"1397/06/13 20:00","price":8914},{"date":"1397/06/13 20:10","price":8843},{"date":"1397/06/13 20:20","price":8840},{"date":"1397/06/13 20:30","price":8947},{"date":"1397/06/13 20:50","price":8854},{"date":"1397/06/13 21:00","price":8908},{"date":"1397/06/13 21:10","price":8964},{"date":"1397/06/13 21:20","price":8965}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398