کمترین: 
9260
بیشترین: 
9988
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9803
زمان: 
6/13 21:20
قیمت دلار استرالیا امروز 13 شهریور 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 13 شهریور 1397 , 9803 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/13 10:10","price":9260},{"date":"1397/06/13 10:50","price":9266},{"date":"1397/06/13 11:00","price":9293},{"date":"1397/06/13 11:20","price":9314},{"date":"1397/06/13 11:50","price":9352},{"date":"1397/06/13 12:10","price":9592},{"date":"1397/06/13 12:40","price":9644},{"date":"1397/06/13 12:50","price":9787},{"date":"1397/06/13 13:10","price":9661},{"date":"1397/06/13 13:20","price":9725},{"date":"1397/06/13 13:50","price":9636},{"date":"1397/06/13 14:00","price":9638},{"date":"1397/06/13 14:10","price":9750},{"date":"1397/06/13 14:40","price":9783},{"date":"1397/06/13 14:50","price":9795},{"date":"1397/06/13 15:00","price":9929},{"date":"1397/06/13 15:20","price":9901},{"date":"1397/06/13 15:40","price":9988},{"date":"1397/06/13 15:50","price":9901},{"date":"1397/06/13 16:00","price":9960},{"date":"1397/06/13 16:10","price":9964},{"date":"1397/06/13 16:20","price":9842},{"date":"1397/06/13 16:30","price":9924},{"date":"1397/06/13 16:50","price":9934},{"date":"1397/06/13 17:10","price":9937},{"date":"1397/06/13 17:20","price":9876},{"date":"1397/06/13 17:30","price":9840},{"date":"1397/06/13 17:50","price":9876},{"date":"1397/06/13 18:00","price":9930},{"date":"1397/06/13 18:10","price":9871},{"date":"1397/06/13 18:20","price":9837},{"date":"1397/06/13 18:30","price":9796},{"date":"1397/06/13 18:50","price":9809},{"date":"1397/06/13 19:00","price":9732},{"date":"1397/06/13 19:10","price":9754},{"date":"1397/06/13 19:20","price":9742},{"date":"1397/06/13 19:30","price":9741},{"date":"1397/06/13 19:50","price":9723},{"date":"1397/06/13 20:00","price":9774},{"date":"1397/06/13 20:10","price":9696},{"date":"1397/06/13 20:20","price":9675},{"date":"1397/06/13 20:30","price":9810},{"date":"1397/06/13 20:50","price":9683},{"date":"1397/06/13 21:00","price":9760},{"date":"1397/06/13 21:10","price":9801},{"date":"1397/06/13 21:20","price":9803}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398