کمترین: 
1946
بیشترین: 
2084
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2050
زمان: 
6/13 21:20
قیمت لیر ترکیه امروز 13 شهریور 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 13 شهریور 1397 , 2050 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/13 10:10","price":1946},{"date":"1397/06/13 10:50","price":1949},{"date":"1397/06/13 11:00","price":1952},{"date":"1397/06/13 11:20","price":1951},{"date":"1397/06/13 11:50","price":1961},{"date":"1397/06/13 12:10","price":2013},{"date":"1397/06/13 12:40","price":2019},{"date":"1397/06/13 12:50","price":2047},{"date":"1397/06/13 13:10","price":2030},{"date":"1397/06/13 13:20","price":2034},{"date":"1397/06/13 13:50","price":2022},{"date":"1397/06/13 14:00","price":2027},{"date":"1397/06/13 14:10","price":2031},{"date":"1397/06/13 14:40","price":2037},{"date":"1397/06/13 14:50","price":2028},{"date":"1397/06/13 15:00","price":2073},{"date":"1397/06/13 15:20","price":2059},{"date":"1397/06/13 15:40","price":2084},{"date":"1397/06/13 15:50","price":2075},{"date":"1397/06/13 16:00","price":2072},{"date":"1397/06/13 16:10","price":2080},{"date":"1397/06/13 16:20","price":2056},{"date":"1397/06/13 16:30","price":2067},{"date":"1397/06/13 16:50","price":2075},{"date":"1397/06/13 17:00","price":2078},{"date":"1397/06/13 17:10","price":2076},{"date":"1397/06/13 17:20","price":2055},{"date":"1397/06/13 17:30","price":2065},{"date":"1397/06/13 17:50","price":2073},{"date":"1397/06/13 18:00","price":2071},{"date":"1397/06/13 18:10","price":2060},{"date":"1397/06/13 18:20","price":2059},{"date":"1397/06/13 18:30","price":2054},{"date":"1397/06/13 18:50","price":2048},{"date":"1397/06/13 19:00","price":2035},{"date":"1397/06/13 19:10","price":2031},{"date":"1397/06/13 19:20","price":2030},{"date":"1397/06/13 19:30","price":2027},{"date":"1397/06/13 19:50","price":2030},{"date":"1397/06/13 20:00","price":2040},{"date":"1397/06/13 20:10","price":2028},{"date":"1397/06/13 20:20","price":2022},{"date":"1397/06/13 20:30","price":2055},{"date":"1397/06/13 20:50","price":2034},{"date":"1397/06/13 21:00","price":2044},{"date":"1397/06/13 21:10","price":2047},{"date":"1397/06/13 21:20","price":2050}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398