کمترین: 
3486
بیشترین: 
3789
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3717
زمان: 
6/13 21:20
قیمت درهم امارات امروز 13 شهریور 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 13 شهریور 1397 , 3717 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/13 10:10","price":3486},{"date":"1397/06/13 10:50","price":3490},{"date":"1397/06/13 11:00","price":3503},{"date":"1397/06/13 11:20","price":3515},{"date":"1397/06/13 11:50","price":3534},{"date":"1397/06/13 12:10","price":3630},{"date":"1397/06/13 12:40","price":3654},{"date":"1397/06/13 12:50","price":3714},{"date":"1397/06/13 13:10","price":3670},{"date":"1397/06/13 13:20","price":3692},{"date":"1397/06/13 13:50","price":3658},{"date":"1397/06/13 14:00","price":3657},{"date":"1397/06/13 14:10","price":3700},{"date":"1397/06/13 14:40","price":3710},{"date":"1397/06/13 14:50","price":3713},{"date":"1397/06/13 15:00","price":3765},{"date":"1397/06/13 15:20","price":3755},{"date":"1397/06/13 15:40","price":3789},{"date":"1397/06/13 15:50","price":3755},{"date":"1397/06/13 16:00","price":3777},{"date":"1397/06/13 16:10","price":3776},{"date":"1397/06/13 16:20","price":3730},{"date":"1397/06/13 16:30","price":3760},{"date":"1397/06/13 16:50","price":3765},{"date":"1397/06/13 17:10","price":3764},{"date":"1397/06/13 17:20","price":3739},{"date":"1397/06/13 17:30","price":3725},{"date":"1397/06/13 17:50","price":3744},{"date":"1397/06/13 18:00","price":3767},{"date":"1397/06/13 18:10","price":3745},{"date":"1397/06/13 18:20","price":3732},{"date":"1397/06/13 18:30","price":3716},{"date":"1397/06/13 18:50","price":3723},{"date":"1397/06/13 19:00","price":3692},{"date":"1397/06/13 19:10","price":3700},{"date":"1397/06/13 19:20","price":3696},{"date":"1397/06/13 19:30","price":3693},{"date":"1397/06/13 19:50","price":3685},{"date":"1397/06/13 20:00","price":3707},{"date":"1397/06/13 20:10","price":3679},{"date":"1397/06/13 20:20","price":3670},{"date":"1397/06/13 20:30","price":3722},{"date":"1397/06/13 20:50","price":3674},{"date":"1397/06/13 21:00","price":3703},{"date":"1397/06/13 21:10","price":3718},{"date":"1397/06/13 21:20","price":3717}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398