کمترین: 
11170.4
بیشترین: 
11170.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11170.4
زمان: 
6/13 09:10
قیمت دینار بحرین امروز 13 شهریور 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 13 شهریور 1397 , 11170.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/13 09:10","price":11170.4}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398