کمترین: 
695.13
بیشترین: 
706.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
695.13
زمان: 
6/13 23:08
قیمت گازوئیل امروز 13 شهریور 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 13 شهریور 1397 , 695.13 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/13 05:08","price":696.88},{"date":"1397/06/13 06:08","price":696.5},{"date":"1397/06/13 06:32","price":696.88},{"date":"1397/06/13 07:08","price":696.75},{"date":"1397/06/13 09:08","price":696.88},{"date":"1397/06/13 10:16","price":697.38},{"date":"1397/06/13 11:16","price":696.88},{"date":"1397/06/13 12:00","price":699.63},{"date":"1397/06/13 13:08","price":705.63},{"date":"1397/06/13 14:16","price":706.13},{"date":"1397/06/13 15:00","price":706.63},{"date":"1397/06/13 16:08","price":706.88},{"date":"1397/06/13 18:08","price":702.38},{"date":"1397/06/13 19:08","price":700.88},{"date":"1397/06/13 20:08","price":695.63},{"date":"1397/06/13 21:08","price":696.63},{"date":"1397/06/13 22:08","price":698.63},{"date":"1397/06/13 23:08","price":695.13}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398