کمترین: 
78.06
بیشترین: 
79.38
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
78.25
زمان: 
6/13 23:08
قیمت نفت برنت امروز 13 شهریور 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 13 شهریور 1397 , 78.25 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/13 05:08","price":78.08},{"date":"1397/06/13 06:08","price":78.06},{"date":"1397/06/13 06:32","price":78.12},{"date":"1397/06/13 07:08","price":78.1},{"date":"1397/06/13 08:08","price":78.06},{"date":"1397/06/13 09:08","price":78.08},{"date":"1397/06/13 10:16","price":78.14},{"date":"1397/06/13 10:32","price":78.07},{"date":"1397/06/13 11:16","price":78.06},{"date":"1397/06/13 12:00","price":78.31},{"date":"1397/06/13 13:08","price":78.75},{"date":"1397/06/13 14:16","price":79.08},{"date":"1397/06/13 15:00","price":79.19},{"date":"1397/06/13 16:08","price":79.25},{"date":"1397/06/13 17:08","price":79.38},{"date":"1397/06/13 18:08","price":78.92},{"date":"1397/06/13 19:08","price":78.63},{"date":"1397/06/13 20:08","price":78.08},{"date":"1397/06/13 21:08","price":78.25},{"date":"1397/06/13 22:08","price":78.47},{"date":"1397/06/13 23:08","price":78.25}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398