کمترین: 
1.9955
بیشترین: 
2.053
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9955
زمان: 
6/13 23:08
قیمت بنزین امروز 13 شهریور 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 13 شهریور 1397 , 1.9955 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/13 03:08","price":2.033},{"date":"1397/06/13 04:08","price":2.032},{"date":"1397/06/13 05:08","price":2.0275},{"date":"1397/06/13 06:32","price":2.0285},{"date":"1397/06/13 07:08","price":2.029},{"date":"1397/06/13 08:08","price":2.0285},{"date":"1397/06/13 09:08","price":2.028},{"date":"1397/06/13 10:16","price":2.0275},{"date":"1397/06/13 10:32","price":2.027},{"date":"1397/06/13 11:16","price":2.029},{"date":"1397/06/13 12:00","price":2.0343},{"date":"1397/06/13 13:08","price":2.0445},{"date":"1397/06/13 14:16","price":2.0505},{"date":"1397/06/13 15:00","price":2.0525},{"date":"1397/06/13 16:08","price":2.053},{"date":"1397/06/13 17:08","price":2.0469},{"date":"1397/06/13 18:08","price":2.0297},{"date":"1397/06/13 19:08","price":2.022},{"date":"1397/06/13 20:08","price":2.0061},{"date":"1397/06/13 21:08","price":2.0055},{"date":"1397/06/13 22:08","price":2.009},{"date":"1397/06/13 23:08","price":1.9955}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398