کمترین: 
69.89
بیشترین: 
71.17
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
69.91
زمان: 
6/13 23:08
قیمت نفت سبک امروز 13 شهریور 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 13 شهریور 1397 , 69.91 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/13 03:08","price":70.04},{"date":"1397/06/13 04:08","price":70.08},{"date":"1397/06/13 05:08","price":70.02},{"date":"1397/06/13 06:32","price":70.08},{"date":"1397/06/13 08:08","price":70.03},{"date":"1397/06/13 09:08","price":70.06},{"date":"1397/06/13 10:16","price":70.16},{"date":"1397/06/13 10:32","price":70.12},{"date":"1397/06/13 11:16","price":70.25},{"date":"1397/06/13 12:00","price":70.42},{"date":"1397/06/13 13:08","price":70.7},{"date":"1397/06/13 14:16","price":71.06},{"date":"1397/06/13 15:00","price":70.97},{"date":"1397/06/13 16:08","price":71.11},{"date":"1397/06/13 17:08","price":71.17},{"date":"1397/06/13 18:08","price":70.72},{"date":"1397/06/13 19:08","price":70.3},{"date":"1397/06/13 20:08","price":69.89},{"date":"1397/06/13 21:08","price":69.95},{"date":"1397/06/13 22:08","price":70.14},{"date":"1397/06/13 23:08","price":69.91}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398