کمترین: 
2.258
بیشترین: 
2.3003
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.258
زمان: 
6/13 23:08
قیمت نفت کوره امروز 13 شهریور 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 13 شهریور 1397 , 2.258 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/13 00:08","price":2.2722},{"date":"1397/06/13 01:08","price":2.2715},{"date":"1397/06/13 02:08","price":2.2721},{"date":"1397/06/13 03:08","price":2.2705},{"date":"1397/06/13 04:08","price":2.2707},{"date":"1397/06/13 05:08","price":2.2686},{"date":"1397/06/13 06:08","price":2.2677},{"date":"1397/06/13 06:32","price":2.2687},{"date":"1397/06/13 08:08","price":2.2685},{"date":"1397/06/13 09:08","price":2.2683},{"date":"1397/06/13 10:16","price":2.2704},{"date":"1397/06/13 10:32","price":2.2691},{"date":"1397/06/13 11:16","price":2.2698},{"date":"1397/06/13 12:00","price":2.278},{"date":"1397/06/13 13:08","price":2.2949},{"date":"1397/06/13 14:16","price":2.2959},{"date":"1397/06/13 15:00","price":2.3002},{"date":"1397/06/13 16:08","price":2.3003},{"date":"1397/06/13 17:08","price":2.2981},{"date":"1397/06/13 18:08","price":2.2824},{"date":"1397/06/13 19:08","price":2.2776},{"date":"1397/06/13 20:08","price":2.2664},{"date":"1397/06/13 21:08","price":2.2663},{"date":"1397/06/13 22:08","price":2.2724},{"date":"1397/06/13 23:08","price":2.258}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398