کمترین: 
75.74
بیشترین: 
75.74
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
75.74
زمان: 
6/12 18:08
قیمت نفت اوپک امروز 12 شهریور 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 12 شهریور 1397 , 75.74 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/12 18:08","price":75.74}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398