کمترین: 
2120000
بیشترین: 
2230000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2210000
زمان: 
6/12 17:36
قیمت نیم سکه امروز 12 شهریور 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 12 شهریور 1397 , 2210000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/12 12:06","price":2120000},{"date":"1397/06/12 13:24","price":2160000},{"date":"1397/06/12 14:36","price":2180000},{"date":"1397/06/12 15:30","price":2200000},{"date":"1397/06/12 16:00","price":2230000},{"date":"1397/06/12 17:36","price":2210000}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398