کمترین: 
164
بیشترین: 
177
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
175
زمان: 
6/12 21:10
قیمت افغانی امروز 12 شهریور 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 12 شهریور 1397 , 175 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/12 11:50","price":165},{"date":"1397/06/12 12:10","price":164},{"date":"1397/06/12 12:50","price":166},{"date":"1397/06/12 13:00","price":167},{"date":"1397/06/12 13:10","price":168},{"date":"1397/06/12 13:20","price":167},{"date":"1397/06/12 14:10","price":168},{"date":"1397/06/12 14:20","price":165},{"date":"1397/06/12 15:10","price":166},{"date":"1397/06/12 15:40","price":173},{"date":"1397/06/12 16:00","price":174},{"date":"1397/06/12 16:20","price":175},{"date":"1397/06/12 17:30","price":174},{"date":"1397/06/12 17:50","price":175},{"date":"1397/06/12 18:00","price":176},{"date":"1397/06/12 18:30","price":177},{"date":"1397/06/12 18:50","price":176},{"date":"1397/06/12 19:00","price":177},{"date":"1397/06/12 19:10","price":176},{"date":"1397/06/12 19:20","price":177},{"date":"1397/06/12 19:50","price":176},{"date":"1397/06/12 20:00","price":177},{"date":"1397/06/12 20:50","price":176},{"date":"1397/06/12 21:00","price":173},{"date":"1397/06/12 21:10","price":175}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398