کمترین: 
11740
بیشترین: 
12750
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12560
زمان: 
6/12 21:20
قیمت دلار / سلیمانیه امروز 12 شهریور 1397
قیمت دلار / سلیمانیهدر تاریخ 12 شهریور 1397 , 12560 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/12 11:50","price":11740},{"date":"1397/06/12 12:00","price":11840},{"date":"1397/06/12 12:10","price":11920},{"date":"1397/06/12 12:20","price":11950},{"date":"1397/06/12 12:30","price":11840},{"date":"1397/06/12 12:50","price":12000},{"date":"1397/06/12 13:00","price":12050},{"date":"1397/06/12 13:10","price":12070},{"date":"1397/06/12 13:30","price":12120},{"date":"1397/06/12 14:40","price":12240},{"date":"1397/06/12 15:10","price":12350},{"date":"1397/06/12 15:30","price":12380},{"date":"1397/06/12 15:40","price":12400},{"date":"1397/06/12 16:00","price":12500},{"date":"1397/06/12 16:20","price":12650},{"date":"1397/06/12 17:10","price":12450},{"date":"1397/06/12 17:20","price":12500},{"date":"1397/06/12 17:30","price":12550},{"date":"1397/06/12 18:30","price":12650},{"date":"1397/06/12 19:10","price":12700},{"date":"1397/06/12 20:00","price":12630},{"date":"1397/06/12 20:10","price":12690},{"date":"1397/06/12 20:20","price":12750},{"date":"1397/06/12 20:30","price":12700},{"date":"1397/06/12 20:50","price":12680},{"date":"1397/06/12 21:00","price":12650},{"date":"1397/06/12 21:10","price":12550},{"date":"1397/06/12 21:20","price":12560}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398