کمترین: 
7004
بیشترین: 
7946
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7506
زمان: 
6/12 21:20
قیمت منات آذربایجان امروز 12 شهریور 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 12 شهریور 1397 , 7506 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/12 10:20","price":7007},{"date":"1397/06/12 10:30","price":7008},{"date":"1397/06/12 10:50","price":7004},{"date":"1397/06/12 11:20","price":7009},{"date":"1397/06/12 11:30","price":7007},{"date":"1397/06/12 11:50","price":7070},{"date":"1397/06/12 12:00","price":7073},{"date":"1397/06/12 12:10","price":7012},{"date":"1397/06/12 12:20","price":7015},{"date":"1397/06/12 12:30","price":7026},{"date":"1397/06/12 12:50","price":7149},{"date":"1397/06/12 13:00","price":7164},{"date":"1397/06/12 13:10","price":7185},{"date":"1397/06/12 13:20","price":7160},{"date":"1397/06/12 13:30","price":7159},{"date":"1397/06/12 14:10","price":7174},{"date":"1397/06/12 14:20","price":7215},{"date":"1397/06/12 14:40","price":7217},{"date":"1397/06/12 15:10","price":7114},{"date":"1397/06/12 15:30","price":7277},{"date":"1397/06/12 15:40","price":7405},{"date":"1397/06/12 16:00","price":7185},{"date":"1397/06/12 16:20","price":7497},{"date":"1397/06/12 16:30","price":7258},{"date":"1397/06/12 16:50","price":7506},{"date":"1397/06/12 17:00","price":7461},{"date":"1397/06/12 17:10","price":7405},{"date":"1397/06/12 17:20","price":7473},{"date":"1397/06/12 17:30","price":7407},{"date":"1397/06/12 17:50","price":7508},{"date":"1397/06/12 18:00","price":7499},{"date":"1397/06/12 18:10","price":7489},{"date":"1397/06/12 18:20","price":7531},{"date":"1397/06/12 18:30","price":7581},{"date":"1397/06/12 18:50","price":7546},{"date":"1397/06/12 19:00","price":7569},{"date":"1397/06/12 19:10","price":7542},{"date":"1397/06/12 19:20","price":7597},{"date":"1397/06/12 19:30","price":7557},{"date":"1397/06/12 19:50","price":7500},{"date":"1397/06/12 20:00","price":7572},{"date":"1397/06/12 20:10","price":7600},{"date":"1397/06/12 20:20","price":7590},{"date":"1397/06/12 20:30","price":7557},{"date":"1397/06/12 20:50","price":7946},{"date":"1397/06/12 21:00","price":7408},{"date":"1397/06/12 21:10","price":7474},{"date":"1397/06/12 21:20","price":7506}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398