کمترین: 
366
بیشترین: 
415
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
392
زمان: 
6/12 21:20
قیمت بات تایلند امروز 12 شهریور 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 12 شهریور 1397 , 392 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/12 10:20","price":366},{"date":"1397/06/12 11:50","price":369},{"date":"1397/06/12 12:00","price":370},{"date":"1397/06/12 12:10","price":366},{"date":"1397/06/12 12:20","price":367},{"date":"1397/06/12 12:50","price":374},{"date":"1397/06/12 13:00","price":373},{"date":"1397/06/12 13:10","price":375},{"date":"1397/06/12 13:20","price":374},{"date":"1397/06/12 14:10","price":375},{"date":"1397/06/12 14:20","price":377},{"date":"1397/06/12 15:10","price":380},{"date":"1397/06/12 15:40","price":386},{"date":"1397/06/12 16:00","price":388},{"date":"1397/06/12 16:20","price":392},{"date":"1397/06/12 17:00","price":389},{"date":"1397/06/12 17:10","price":388},{"date":"1397/06/12 17:20","price":391},{"date":"1397/06/12 17:30","price":389},{"date":"1397/06/12 17:50","price":391},{"date":"1397/06/12 18:00","price":393},{"date":"1397/06/12 18:10","price":392},{"date":"1397/06/12 18:30","price":396},{"date":"1397/06/12 18:50","price":394},{"date":"1397/06/12 19:00","price":396},{"date":"1397/06/12 19:10","price":394},{"date":"1397/06/12 19:20","price":397},{"date":"1397/06/12 19:30","price":396},{"date":"1397/06/12 19:50","price":393},{"date":"1397/06/12 20:00","price":397},{"date":"1397/06/12 20:30","price":396},{"date":"1397/06/12 20:50","price":415},{"date":"1397/06/12 21:00","price":388},{"date":"1397/06/12 21:10","price":391},{"date":"1397/06/12 21:20","price":392}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398