کمترین: 
2905
بیشترین: 
3293
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3111
زمان: 
6/12 21:20
قیمت رینگیت مالزی امروز 12 شهریور 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 12 شهریور 1397 , 3111 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/12 10:20","price":2907},{"date":"1397/06/12 10:50","price":2905},{"date":"1397/06/12 11:20","price":2908},{"date":"1397/06/12 11:30","price":2907},{"date":"1397/06/12 11:50","price":2930},{"date":"1397/06/12 12:00","price":2924},{"date":"1397/06/12 12:10","price":2917},{"date":"1397/06/12 12:20","price":2906},{"date":"1397/06/12 12:30","price":2911},{"date":"1397/06/12 12:50","price":2955},{"date":"1397/06/12 13:00","price":2952},{"date":"1397/06/12 13:10","price":2970},{"date":"1397/06/12 13:20","price":2973},{"date":"1397/06/12 13:30","price":2959},{"date":"1397/06/12 14:10","price":2973},{"date":"1397/06/12 14:20","price":2991},{"date":"1397/06/12 14:40","price":2992},{"date":"1397/06/12 15:10","price":2950},{"date":"1397/06/12 15:30","price":2946},{"date":"1397/06/12 15:40","price":3068},{"date":"1397/06/12 16:00","price":3080},{"date":"1397/06/12 16:20","price":3106},{"date":"1397/06/12 16:30","price":3007},{"date":"1397/06/12 16:50","price":3112},{"date":"1397/06/12 17:00","price":3093},{"date":"1397/06/12 17:10","price":3086},{"date":"1397/06/12 17:20","price":3097},{"date":"1397/06/12 17:30","price":3086},{"date":"1397/06/12 17:50","price":3112},{"date":"1397/06/12 18:00","price":3108},{"date":"1397/06/12 18:10","price":3104},{"date":"1397/06/12 18:20","price":3121},{"date":"1397/06/12 18:30","price":3142},{"date":"1397/06/12 18:50","price":3128},{"date":"1397/06/12 19:00","price":3137},{"date":"1397/06/12 19:10","price":3126},{"date":"1397/06/12 19:20","price":3149},{"date":"1397/06/12 19:30","price":3142},{"date":"1397/06/12 19:50","price":3118},{"date":"1397/06/12 20:00","price":3145},{"date":"1397/06/12 20:10","price":3149},{"date":"1397/06/12 20:20","price":3146},{"date":"1397/06/12 20:30","price":3139},{"date":"1397/06/12 20:50","price":3293},{"date":"1397/06/12 21:00","price":3077},{"date":"1397/06/12 21:10","price":3106},{"date":"1397/06/12 21:20","price":3111}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398