کمترین: 
1525
بیشترین: 
1731
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1635
زمان: 
6/12 21:20
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 12 شهریور 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 12 شهریور 1397 , 1635 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/12 10:20","price":1526},{"date":"1397/06/12 10:50","price":1525},{"date":"1397/06/12 11:20","price":1527},{"date":"1397/06/12 11:30","price":1526},{"date":"1397/06/12 11:50","price":1540},{"date":"1397/06/12 12:10","price":1537},{"date":"1397/06/12 12:20","price":1528},{"date":"1397/06/12 12:30","price":1534},{"date":"1397/06/12 12:50","price":1554},{"date":"1397/06/12 13:00","price":1555},{"date":"1397/06/12 13:10","price":1565},{"date":"1397/06/12 13:20","price":1563},{"date":"1397/06/12 13:30","price":1559},{"date":"1397/06/12 14:10","price":1562},{"date":"1397/06/12 14:20","price":1571},{"date":"1397/06/12 14:40","price":1572},{"date":"1397/06/12 15:10","price":1585},{"date":"1397/06/12 15:40","price":1613},{"date":"1397/06/12 16:00","price":1619},{"date":"1397/06/12 16:20","price":1633},{"date":"1397/06/12 16:30","price":1634},{"date":"1397/06/12 16:50","price":1635},{"date":"1397/06/12 17:00","price":1625},{"date":"1397/06/12 17:10","price":1622},{"date":"1397/06/12 17:20","price":1628},{"date":"1397/06/12 17:30","price":1622},{"date":"1397/06/12 17:50","price":1635},{"date":"1397/06/12 18:00","price":1642},{"date":"1397/06/12 18:10","price":1640},{"date":"1397/06/12 18:30","price":1651},{"date":"1397/06/12 18:50","price":1644},{"date":"1397/06/12 19:00","price":1649},{"date":"1397/06/12 19:10","price":1643},{"date":"1397/06/12 19:20","price":1655},{"date":"1397/06/12 19:30","price":1651},{"date":"1397/06/12 19:50","price":1639},{"date":"1397/06/12 20:00","price":1653},{"date":"1397/06/12 20:10","price":1655},{"date":"1397/06/12 20:20","price":1653},{"date":"1397/06/12 20:30","price":1649},{"date":"1397/06/12 20:50","price":1731},{"date":"1397/06/12 21:00","price":1617},{"date":"1397/06/12 21:10","price":1631},{"date":"1397/06/12 21:20","price":1635}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398